1. People >
  2. Yunbi Xu

Yunbi Xu

Maize Molecular Breeder

Yunbi Xu is a Maize Molecular Breeder with CIMMYT’s Global Maize Program.